Infoblad februari

Pågående arbete i källaren under höghuset.

Det arbete som pågått sedan mitten av januari har pausats, men kommer inom kort att
återstarta. I samband med detta kommer ‘mangelrummet’ i likhet med tidigare att tas i
anspråk av entreprenören Agekil. Mer info om tider och eventuella störningar kommer att
anslås av HSB.

Krånglande dörrlås.

Tidvis har vi problem med några dörrlås. För att minska risken att någon obehörigt kommer
in via en olåst dörr, kan vi alla bidra till ökad säkerhet genom att aktivt dra igen dörren efter
passage. Dörren ut till garaget från källarkorridoren låser nu normalt efter åtgärd.

Stulna nycklar i tvättstugekorridoren

Nycklar till våra lokaler nere i tvättstugekorridoren är stulna. Detta innebär att den som
använder ex.vis en tvättstuga inte kan låsa vid pågående tvätt. Det visar sig dessutom att
någon med tillgång till rätt nyckel, låser dörren och på så sätt skapar ytterligare problem ! Vi
försöker i görligaste mån att tills vidare hantera detta och balansera lämplig åtgärd mot rimlig kostnad.

Brandskyddsombud i föreningen

Vi efterlyser någon medlem som är villig att ta över rollen som brandskyddsombud efter Erich Jacobs. Uppdraget är arvoderat. Vill Du veta mer om uppdraget kan Du kontakta styrelsen eller Erich Jacobs (Gröna gatan 35)

Cykelförvaring

Under hösten kommer vi att inventera cykelbeståndet i de utrymmen vi använder för
förvaring. Avsikten är att märka upp de cyklar som är i användning och som föreningen bör
erbjuda förvaring för. Övriga cyklar som inte är i bruk kan inte föreningen erbjuda
förvaringsmöjligheter för. Genom att skilja ut cyklar i användning från övriga hoppas vi
kunna skapa en bättre och säkrare cykelförvaring.

Uppvärmning och reglering av rumstemperatur.

I samband med injusteringen av fastighetens värmesystem har påträffats ett antal
felkopplade radiatorer. Alltså att inflöde och utflöde är monterade tvärtom än avsett. Om Du misstänker att någon av dina radiatorer är felkopplad kan Du göra följande; Känn på rören till radiatorn. Det rör som går till ventilen (framledningen) ska vara varmast.

Årsstämma i maj.

Den årliga föreningsstämman äger rum i mitten av maj. Vi återkommer med datum och övrig info.