Andrahandsuthyrning

Brf. Gröna Gatan 27-39 policy för andrahandsuthyrning

Vad räknas som andrahandsuthyrning?

Som andrahandsuthyrning räknas när annan än bostadsrättshavaren självständigt nyttjar lägenheten, alltså även fall där någon i bostadsrättshavarens familjekrets lånar lägenheten. Partiell uthyrning till inneboende som inte självständigt nyttjar lägenheten räknas inte som andrahandsuthyrning, och kräver således inte föreningens medgivande.

Form för ansökan

 • Ansökan skall göras på därför avsedd blankett som tillhandahålles av HSB Göteborg.
 • Ansökan måste för att behandlas innehålla uppgift om andrahandshyresgästens namn, och även i övrigt vara komplett ifylld.
 • Ansökan lämnas i föreningens brevlåda, eller skickas till info@gronagatan.se
 • Eventuella intyg skall bifogas till ansökan.

Andrahandsuthyrning till juridisk person och byte av hyresgäst

 • Föreningen godkänner inte andrahandsuthyrning till juridisk person.
 • Godkänd andrahandsuthyrning gäller enbart för den hyresgäst som ansökan avser. Om bostadsrättshavaren önskar hyra ut till annan hyresgäst måste en ny ansökan göras.

Tider

Föreningen godkänner andrahandsuthyrning i maximalt ett år i taget. Vid längre önskad uthyrningstid måste förnyad ansökan göras innan tiden löper ut.

Skäl till andrahandsuthyrning

Föreningen beviljar andrahandsuthyrning när skäl som exempelvis nedanstående åberopas:

 • Studier eller tillfälligt arbete på annan ort
 • Längre utlandsvistelse
 • Militärtjänstgöring
 • Vård av nära anhörig på annan ort
 • Provsamboskap
 • Uthyrning till närstående under begränsad tid

Beslutsgång

Inkomna ansökningar behandlas vid nästkommande styrelsemöte, varefter sökanden meddelas styrelsens beslut.

Avgift

Föreningen tar ut en avgift för andrahandsupplåtelse med 10 procent av ett basbelopp per år.

Blankett

Länk till HSB:s blanketter