Föreningsstämma

Kallelse

Brf. Gröna Gatan 27-39, org.nr. 716445-1382, ordinarie föreningsstämma Tisdag 14 maj 2024 kl. 19.00 i Seglaresalen, Seglaregatan 10, Göteborg.

Dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av stämmoordförande
 3. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 4. Godkännande av röstlängd
 5. Fastställande av dagordningen
 6. Fråga om närvarorätt på stämman
 7. Val av två personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet samt val av rösträknare
 8. Fråga om kallelse behörigen skett
 9. Styrelsens årsredovisning
 10. Revisorernas berättelse
 11. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
 12. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 13. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
 14. Fråga om arvoden för styrelseledamöter och revisorer för kommande verksamhetsår samt principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelseledamöter
 15. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 16. Val av revisor/revisorer och suppleant
 17. Val av valberedning
 18. Motioner
 19. Avslutning

Motioner

Nedanstående motioner har inkommit för årsstämma 2024.

1. Lgh. 412 – Elavtal

FörslagStyrelsens kommentarStyrelsens förslag
“Vi önskar att föreningen undersöker möjligheten till att teckna ett kollektivt elavtal. Det är något som man som bostadsrättsförening kan göra och är något som kommer att gynna alla bostadsrättsinnehavare i föreningen, samt att avgiften för elen kan med fördel läggas på månadsavgiften. För mer information om detta, hänvisar jag till HSB Brf Seglaren då de redan har tecknat ett sådant avtal, vilket är väldigt gynnsamt för de som bor i den föreningen.”Vi har tidigare sett om konceptet IMD skulle vara ett ekonomiskt
försvarbart alternativ. Slutsatsen 2022 var att detta inte var attraktivt för vare sig den enskilde medlemmen eller föreningen.
Vi kommer att göra en mer detaljerad studie med beräkningar.

2. Lgh. 412 – Fibernät, BB etc.

FörslagStyrelsens kommentarStyrelsens förslag
Vi önskar att föreningen undersöker möjligheten till att införa fiber då det är mer standard idag och det känns ganska så förlegat med ”3 hål i väggen”. Med fiber hade man också kunnat få ner kostnaden för hushållen och med fördel kan den kostnaden läggas på avgiften.Vi har under de senaste tre åren sett på erbjudanden från ett flertal övriga operatörer, varav fiberkablering varit några alternativ. Bedömningen är att inga alternativ trumfar den bef. leverantören, avseende funktionalitet / kostnad.Nuvarande leverantör Tele2 har annonserat en uppgradering, kallad ’10G’, som på sikt innebär framtida maxhastigheter på BB 1200/1200. Konceptet ’10G’ innebär en hybrid av bef. koaxnät och fiber, men kräver ingen installation i huset. Vi avser att fortsätta med ett förnyat gruppavtal som ger alla medlemmar en stegning från 50/10 till 250/50. Fortfarande kan den enskilde medlemmen välja utökad service samt högre hastigheter mot tilläggskostnad.

3. Lgh. 412 – Porttelefon-system

FörslagStyrelsens kommentarStyrelsens förslag
Vi önskar att föreningen undersöker möjligheten till att byta ut porttelefonsystemet. Vi har haft problem med vår porttelefon ända sedan vi flyttade in i vår lägenhet förra året. Även porttelefonsystemet känns en aning förlegat och vi önskar att detta byts ut till ett modernare system där man vid porten kan söka en person via efternamn, samt att man som boende har möjlighet till att släppa in någon via sin telefon. För mer information om detta hänvisar jag även här till HSB Brf Seglaren då de har det här systemetDet bef systemet är gammalt och underhållskosten ökar. Vi står i begrepp att se vilka alternativ som står till buds; vad kan göras med det bef. systemet kontra att installera ett helt nytt system.Enl. kommentar.

4. Lgh. 412 – Container

FörslagStyrelsens kommentarStyrelsens förslag
Vi önskar att föreningen undersöker möjligheten till att förse oss bostadsrättsinnehavare med en container, förslagsvis en gång i kvartalet eller en gång i halvåret. Det här är något som vi försökt att hitta information om ifall ni erbjuder detta, men vi har inte lyckats hitta någon information. Det här är en fin service för de boende och framför allt till de som inte har bil eller tillgång till bil. Även detta erbjuder HSB Brf Seglaren för sina boende och där kommer containern en gång i kvartalet.Vi har en tradition av att tillhandahålla en container minst 1 gång/år, ibland oftareSå länge vi bedömer att det finns en efterfrågan avser vi att hyra in en container för placering på gården.
Information ges via vårt månatliga infoblad.